9 ශ්‍රේණිය

සිංහල මාධ්‍ය

English Medium

Comments

 1. Thank you all our teachers !!!!!😂

  ReplyDelete
 2. Thank you all our teachers !!!!!😂

  ReplyDelete
 3. Thank you all our teachers !!!!!😂

  ReplyDelete
 4. Thank you ..for your special task.

  ReplyDelete
 5. Thank you all our teacher

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Thank you for all teachers.
  Minuki Tharinya

  ReplyDelete
 8. Thank You for every teachers that send homework.

  ReplyDelete
 9. We can doing our homeworks at home in these holidays

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. Why can't we learn in ZOOM app. Already Mahinda Rajapaksha college is using this app for there students.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes other schools are
   are using zoom.

   Delete
  2. ඇයි අපිට බැරි

   Delete
  3. ඇයි ඕගොල්ලන්ට
   ඕගොල්ලන්ට
   Zoom වලින් උගන්නන්න බැරි

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 12. Wasarata adala siyalu padam nimakara atha. Pasala patan ganimata thawa dina athi bawin wishayan walata adala pawarum labadena men karunikawa illasitimi.

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. THANKS FOR ALL OF THESE WORKS . BUT TOO MUCH

  ReplyDelete
 15. Thank you all teachers 😁 for doing this

  ReplyDelete
 16. Our syllabus of second term are not completed.Please cover it from zoom or ms teams

  ReplyDelete
 17. please do other parts of the subjects by zoom

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලයීය දුරස්ථ ඉගෙනුම් ඒකකය